สายคณาจารย์และนักวิจัย
1. กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำจืดและทะเล

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น
Asst.Prof.Dr. James D. True
นายปิยะลาภ ตันติประภาส
Dr. Stefano Giovanni Angelo Draisma 
ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร
ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ

2. กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพบนบก


รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี
ผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม
ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์
ดร.นาวี หนุนอนันต์
ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร
ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
นางณัฐรดา มิตรปวงชน
นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์

สายสนับสนุน
นางสาวปิยวรรณ แพะทอง
นางสาวธิดาวรรณ แซ่เล่า
นายมนต์ราช อินทรศิริ