- รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศความ หลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ บำรุงศรี รองผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศความ หลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย